IC-QUAN-LY

MARKETING VỚI CHI PHÍ THẤP

IC-HO-TRO

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TỐT

IC-CHI-PHI

TĂNG DOANH THU

CHUAN-SEO

GIẢM CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

Thương mại điện tử (e-commerce)chỉ việc thực hiện những giao dịch thương mại dựa trên các công cụ điện tử (electronic) mà cụ thể là mạng Internet và WWW (World Wide Web – tức những trang web hay website). Ví dụ: việc trưng bày hình ảnh hàng hóa, thông tin về doanh nghiệp trên website cũng là một phần của Thương mại điện tử, hay liên lạc với khách hàng qua email, tìm kiếm khách hàng thông qua việc tìm kiếm thông tin trên mạng Internet v.v…

Công cụ khuyến mãi và tiếp thị
Phân tích và báo cáo
Quản lý danh mục hàng tồn kho
Quản lý tài khoản khách hàng, dịch vụ khách hàng
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
Hiển thị sản phẩm, hiển thị danh mục.

Bạn đang cần một WEBSITE

để quảng bá THƯƠNG HIỆU?

Bạn đang cần một WEBSITE

để quảng bá THƯƠNG HIỆU?

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Tổng hợp những dự án đã hoàn thành của

AHIT Coporation

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Tổng hợp những dự án đã hoàn thành của AHIT Coporation
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN